Polityka prywatności

Deklaracja ochrony danych

 

Przetwarzamy dane osobowe (w dalszym ciągu zwane przeważnie „danymi“) wyłącznie w ramach konieczności oraz w celu udostępnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, włącznie z jej treściami i oferowanymi tam usługami.

Zgodnie z art. 4 pkt 1. rozporządzenia (UE) 2016/679 – podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO“), za „przetwarzanie” uważa się każdy zabieg wykonywany za pomocą albo bez pomocy procesów zautomatyzowanych albo każdą taką serię zabiegów w związku z danymi osobowymi, jak zbieranie, ewidencjonowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie albo zmiana, odczytywanie, wywoływanie, wykorzystanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie albo inna forma udostępnienia, wyrównywanie albo powiązanie, ograniczenie, kasowanie albo niszczenie.

Poprzez poniższą deklarację ochrony danych informujemy Państwa w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile decydujemy sami albo wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania. Ponadto informujemy Państwa poniżej o komponentach obcych, zastosowanych przez nas w celu optymalizacji i zwiększenia jakości użytkowania, o ile osoby trzecie przetwarzają dane w tym celu na własną odpowiedzialność.

Nasza deklaracja ochrony danych jest podzielona następująco:

 

 1. Informacja o nas w charakterze osób odpowiedzialnych
 2. Prawa użytkowników i osób zainteresowanych

III. Informacja o przetwarzaniu danych

 

 1. Informacja o nas w charakterze osób odpowiedzialnych

Odpowiedzialny oferent niniejszej strony internetowej w ujęciu ochrony danych:

 

Pluspunkt Apotheke

właściciel: pan Marcel Wree

Landgrabenpark 1

16303 Schwedt

Tel.: 0049 3332 / 418177

E-Mail: schwedt@pluspunkt-apotheke.de

 

 1. Prawa użytkowników i osób zainteresowanych

W odniesieniu do następujących, jeszcze bliżej opisanego przetwarzania danych użytkownicy i osoby zainteresowane mają prawo

 • Do potwierdzenia, czy dotyczące ich dane są przetwarzane, do informacji o przetwarzanych danych, do dalszych informacji o przetwarzaniu danych oraz do kopii danych (por. także art. 15 RODO);
 • Do poprawiania albo uzupełniania nieprawidłowych albo niekompletnych danych (por. także art. 16 RODO);
 • Do bezzwłocznego skasowania dotyczących ich danych (por. także art. 17 RODO), albo, alternatywnie, o ile konieczne jest dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • Do otrzymania dotyczących ich danych i udostępnionych przez nich danych i do przekazania tych danych do innych oferentów / osób odpowiedzialnych (por. także art. 20 RODO);
 • Do zażalenia wobec organu nadzoru, o ile są Państwo zdania, że dane dotyczące Państwa są przetwarzane z naruszeniem przepisów ochrony danych (por. także art. 77 RODO).

 

 

Ponadto oferent jest zobowiązany do informowania wszystkich odbiorców, względem których oferent ujawnił dane, o każdej korekcie albo skasowaniu danych albo ograniczeniu przetwarzania, które następuje na podstawie artykułów 16, 17 ust. 1 18 RODO. Zobowiązanie to nie zachodzi jednakże, o ile informowanie to jest niemożliwe albo związane z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Bez szkody dla tego użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

 

Użytkownicy i osoby zainteresowane mają również zgodnie z art. 21 prawo do sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania dotyczących ich danych, o ile dane te nie są przetwarzane przez oferenta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności sprzeciw ten nie jest wzbroniony przeciwko przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego.

 

III. Informacja o przetwarzaniu danych

Państwa dane przetwarzane przy wykorzystaniu naszej strony internetowej zostaną skasowane albo zablokowane, jak tylko cel ich zachowania przestanie istnieć, jeżeli skasowaniu danych nie będą przeczyły żadne ustawowe obowiązki zachowania i w konsekwencji nie zostaną poczynione inaczej brzmiące dane na temat pojedynczych procedur przetwarzania.

 

Dane serwera

Z przyczyn technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej strony internetowej, dane są przekazywane przez Państwa wyszukiwarkę internetową do nas ewentualnie do naszego providera w przestrzeni sieciowej. Za pomocą tak zwanych Server log files  pobierane są między innymi typ i wersja Państwa wyszukiwarki internetowej, system operacyjny, strona internetowa, z której przeszli Państwo na naszą stronę (Referrer URL), strony internetowe naszego nie wiem portalu, które Państwo odwiedzają, data i czas każdego dostępu, jak również adres IP łącza internetowego, z którego następuje korzystanie z naszego portalu internetowego.

W taki sposób pobrane dane są zapisywane tymczasowo, jednakże nie razem z Państwa innymi danymi.

Ten zapis następuje na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f)., Nasz uprawniony interes polega na poprawie, stabilizacji funkcjonalności i bezpieczeństwie naszego portalu internetowego.

Dane są ponownie kasowane najpóźniej po 7 dniach, o ile nie jest konieczne dalsze przechowywanie w celach dowodowych. W innym przypadku dane są wyłączone z kasowania aż do ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia w całości lub w części.

 

Cookies

 1. a) Session cookies

Za pomocą naszego portalu korzystamy z tak zwanych Cookies. Cookies to małe pliki tekstowe albo inne technologie zapisu, które są odkładane i zapisywane przez stosowaną przez Państwa wyszukiwarkę internetową na Państwa urządzeniu końcowym. Przez te cookies przetwarzane są w indywidualnym zakresie określone informacje o Państwie, jak na przykład dane o Państwa przeglądarce i lokalizacji albo Państwa adres IP.

Przez takie przetwarzanie nasz portal internetowy staje się bardziej przyjazny dla użytkownika, bardziej efektywny i bezpieczny, ponieważ przetwarzanie umożliwia na przykład odtworzenie naszego portalu internetowego w różnych językach albo ofertę funkcji koszyka.

Podstawa prawna tego przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile te cookies przetwarzają dane do nawiązania albo wypełnienia umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie nie służy nawiązaniu ani wykonaniu umowy, nasz uprawniony interes polega na poprawie funkcjonalności naszego portalu internetowego. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wraz z zamknięciem Państwa przeglądarki session cookies są kasowane.

 

 1. b) Cookies oferentów trzecich

W razie konieczności za pomocą naszego portalu internetowego Cookies wykorzystują także firmy partnerskie, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy i / albo funkcjonalności naszego portalu internetowego. Szczegóły na ten temat, zwłaszcza dotyczące celów i podstaw prawnych przetwarzania takich Cookies oferentów trzecich, mogą Państwo pobrać z następującej informacji.

 

 1. c) Możliwość usunięcia

Mogą Państwo uniknąć albo ograniczyć instalację cookies przez ustawienia swojej wyszukiwarki internetowej. Mogą Państwo także w każdym czasie skasować już zapisane Cookiem. Kroki i środki konieczne w tym celu zależą jednakże od Państwa konkretnie używanej wyszukiwarki. W przypadku pytań proszę użyć funkcji pomocy albo dokumentacji Państwa wyszukiwarki albo zwrócić się do jej producenta lub pomocy technicznej. W przypadku tak zwanych Flash-cookies nie można zatrzymać przetwarzania przez ustawienia wyszukiwarki. Zamiast tego muszą Państwo w tym zakresie zmienić ustawienie państwa Flash-Playera. Także konieczne w tym celu kroki i środki zależą od Państwa konkretnie używanego Flash-Playera. W przypadku pytań proszę użyć funkcji pomocy albo dokumentacji Państwa Flash-Playera albo zwrócić się do producenta lub pomocy technicznej dla użytkowników.

Jeżeli uniemożliwią Państwo albo ograniczą instalację Cookiem, może to doprowadzić jednakże do tego, że nie wszystkie funkcje naszego portalu będą dostępne w pełnym zakresie.

 

Realizacja umowy

Dane przekazywane przez Państwa w celu skorzystania z naszej oferty towarów i/albo usług będą przetwarzane przez nas w celu realizacji umowy i są w tym zakresie konieczne. Zawarcie umowy i realizacja umowy nie są możliwe bez udostępnienia Państwa danych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Kasujemy dane z chwilą całkowitego wypełnienia umowy, musimy jednakże uwzględnić przy tym terminy zachowania danych wynikające z prawa podatkowego i handlowego.

W ramach realizacji umowy przekazujemy Państwa dane firmie transportowej dostarczającej towary albo do firmy świadczącej usługi finansowe, o ile przekazanie jest konieczne w celu wysyłki towaru albo w celach płatniczych. Podstawą prawną do przekazania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

Konto klienta / funkcja rejestracji

Jeżeli zakładają Państwo konto klienckie przez nasz portal, pobierzemy i zachowamy dane wpisane przez Państwa przy rejestracji (czyli np. nazwisko, adres albo Państwa adres e-mail) wyłącznie do usług przedumownych, do spełnienia umowy albo w celu wsparcia klienta (np. aby udostępnić Państwu przegląd Państwa zamówień u nas albo zaoferować tzw. Funkcję zakładki). Jednocześnie zapiszemy wtedy adres IP i datę Państwa rejestracji z godziną. Przekazanie tych danych osobom trzecim nie może naturalnie mieć miejsca.

W ramach dalszego procesu rejestracji zażądamy Państwa zgody na przetwarzanie i odeślemy do niniejszej deklaracji ochrony danych. Pobrane przy tym dane będą wykorzystane wyłącznie do udostępnienia konta klienckiego.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na to przetwarzanie, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będzie podstawą prawną przetwarzania.

Jeżeli otwarcie konta klienckiego służy dodatkowo także zabiegom przedumownym albo wypełnieniu umowy, to podstawą prawną tego przetwarzanie jest również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Udzieloną nam zgodę na otwarcie i utrzymanie konta klienckiego mogą państwo w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość odwołać zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. W tym celu muszą nas Państwo jedynie poinformować o swoim odwołaniu.

Dane pobrane w tym zakresie zostaną skasowane, jak tylko przetwarzanie przestanie być konieczne. Jednocześni musimy tu uwzględnić terminy zachowania wynikające z prawa podatkowego i handlowego.

 

Zapytania o kontakt / Możliwość kontaktu

Jeżeli nawiązują Państwo kontakt z nami przez formularz kontaktowy albo e-mail, podane przy tym przez Państwa dane będą wykorzystane do opracowania Państwa zapytania. Podanie danych jest konieczne w celu opracowania i odpowiedzi na Państwa zapytanie – bez ich udostępnienia nie możemy udzielić odpowiedzi albo możemy w sposób ograniczony.

Podstawą prawną tego przetworzenia jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Państwa dane są kasowane, kiedy tylko udzielono ostatecznie odpowiedzi na Państwa zapytanie i skasowaniu nie stoją na przeszkodzie żadne ustawowe obowiązki przechowania, jak np. przy ewentualnie kontynuacyjnej realizacji umowy.

 

Google Analytics

Na naszym portalu ustawiona jest Google Analytics. Chodzi tu o usługę analizy sieci firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwaną „Google“.

Przez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych EU-US („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że wytyczne ochrony danych UE są dotrzymywane także przy przetwarzaniu danych w USA.

Usługa Google Analytics służy do analizy zachowań użytkowników naszego portalu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uprawniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszego portalu internetowego.

Informacje o użytkowaniu i użytkownikach, jak np. adres IP, miejsce, czas albo częstotliwość wizyt na naszym portalu, są przesyłana na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednakże używamy Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji. Poprzez tę funkcję Google skraca adres IP już w obrębie UE lub EOG.

Tak pobrane dane są znowu wykorzystywane przez Google, aby udostępnić nam analizę wizyty na naszym portalu, jak również analizę tamtejszych aktywności użytkowych. Dane mogą być także wykorzystane, aby świadczyć usługi, które są związane z wykorzystaniem naszego portalu internetowego i wykorzystaniem Internetu.

Google podaje, że nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi. Dodatkowo Google pod adresem

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

udostępnia Państwu dalsze informacje na temat ochrony danych, tak na przykład na temat możliwości zatrzymania użycia danych.

Dodatkowo Google oferuje pod adresem

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tzw. Dodatek dezaktywacyjny [add-on] wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Ten Add-on pozwala na instalowanie z typowymi wyszukiwarkami i oferuje daleko idącą możliwość kontroli danych, które Google ewidencjonuje przy wywołaniu naszego portalu. Jednocześnie Add-on informuje skrypt JavaScript (ga.js) usługi Google Analytics, że informacje nt. wizyty na naszym portalu nie powinny być przekazywane do Google Analytics. To nie uniemożliwia jednak, aby informacje były przekazywane do nas albo do innych usług analizy sieci. Czy zastosujemy i jakie inne usługi analizy sieci, dowiedzą się Państwo oczywiście z naszej deklaracji ochrony danych.

„Alternatywnie można dezaktywować przyszłą wizytę Państwa wizyty na stronie przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link. Przez kliknięcie na link ustawione zostaje tzw.

„Opt-Out-Cookie“ dezaktywacja Google Analytics, skutkiem czego uniemożliwia się na przyszłość analizę Państwa wizyty na naszej stronie:

Aktywuj „Opt-out-Cookie“ dla Google-Analytics!

Proszę przy tym zauważyć, – jeżeli skasowaliby Państwo Cookies w swoich ustawieniach wyszukiwarki -, mogłoby to skutkować tym, że skasowane zostanie także Opt-Out-Cookie i w razie potrzeby muszą je Państwo ponownie aktywować.“

 

Google-Maps

Na naszym portalu stosujemy Google Maps do prezentacji naszej lokalizacji oraz sporządzenia opisu dojazdu. Chodzi tutaj o usługę firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwanej „Google“.

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych EU-US („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że wytyczne ochrony danych Unii Europejskiej sąd dotrzymywane także przy przetwarzaniu danych w USA.

Aby umożliwić prezentację określonych pism na naszym portalu, przy wywołaniu naszego portalu powstaje połączenie z serwerem Google w USA.

Jeżeli wywołują Państwo komponent Google Maps włączony w nasz portal, to Google zapisuje Cookie poprzez Państwa wyszukiwarkę na Państwa urządzeniu końcowym. Aby pokazać naszą lokalizację i sporządzić opis dojazdu, Państwa ustawienia użytkownika i dane są przetwarzane. Tutaj nie możemy wykluczyć, że Google angażuje serwer w USA.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uprawniony interes polega na optymalizacji funkcjonalności naszego portalu internetowego.

Przez tak stworzone połączenie do Google, Google może ustalić, z jakiej strony internetowej zostało wysłane Państwa zapytanie i na jaki adres IP należy przekazać opis dojazdu.

Jeżeli są zgadzają się Państwo na przetwarzanie, mają Państwo możliwość uniknięcia instalacji cookies przez odpowiednie ustawienia w swojej wyszukiwarce. Szczegóły na ten temat znajdą Państwo powyżej w punkcie Cookies.

Dodatkowo zachodzi wykorzystanie Google Maps oraz informacji pozyskanych przez Google Maps zgodnie z warunkami użytkowania Google i warunkami handlowymi dla Google Maps. Ponadto Google oferuje dalsze informacje pod adresami

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

 

Czcionki Google

Na naszym portalu internetowym używamy czcionek Google w celu prezentacji zewnętrznych rodzajów pisma. Chodzi tutaj o usługę firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwanej „Google“.

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych EU-US („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że wytyczne ochrony danych w Unii Europejskiej zostaną z dotrzymane przy przetwarzaniu danych w USA.

Aby umożliwić prezentację określonych pism na naszym portalu, przy wywołaniu naszego portalu powstaje połączenie z serwerem Google w USA.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uprawniony interes polega na optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszego portalu internetowego.

Przez stworzone przy wywołaniu naszego portalu połączenie do Google, Google może ustalić, z jakiej strony internetowej zostało wysłane Państwa zapytanie i na jaki adres IP należy przekazać prezentację pisma.

Google oferuje dalsze informacje, w szczególności na temat możliwości zatrzymania wykorzystania danych, pod adresami

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

 

YouTube

Na naszym portalu internetowym wykorzystujemy YouTube. Chodzi tu o portal wideo firmy YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dalej zwany „YouTube“.

YouTube jest spółką-córką firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwanej „Google“.

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych EU-US („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google i tym samym także spółka-córka YouTube gwarantują, że wytyczne ochrony danych w Unii Europejskiej zostaną z dotrzymane przy przetwarzaniu danych w USA.

Korzystamy z YouTube w związku z funkcją „rozszerzony tryb ochrony danych”, aby prezentować filmy wideo. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uprawniony interes polega na poprawianiu jakości naszego portalu internetowego. Funkcja „rozszerzony tryb ochrony danych” powoduje zgodnie z danymi YouTube, że poniższe, nieokreślone bliżej dane są przekazywane wyłącznie wtedy na serwer YouTube, kiedy rzeczywiście uruchamiają Państwo jakiś filmik.

Bez tej „rozszerzonej ochrony danych” powstaje połączenie z serwerem YouTube w USA, jak tylko wywołają Państwo jedną z naszych stron internetowych, na której jest umieszczony filmik YouTube.

To połączenie jest konieczne, aby zaprezentować odnośny filmik na naszej stronie internetowej poprzez Państwa przeglądarkę internetową. W konsekwencji tego YouTube ewidencjonuje i przetwarza przynajmniej Państwa adres IP, datę z godziną, jak również odwiedzaną przez Państwa stronę. Dodatkowo powstaje połączenie do sieci marketingowej „DoubleClick” firmy Google.

Jeżeli jednocześnie będą Państwo zalogowani na YouTube, YouTube przekazuje informacje o połączeniu na Państwa konto YouTube. Jeżeli chcieliby Państwo tego uniknąć, muszą Państwo się wylogować albo przed wizytą na naszym portalu z YouTube albo powziąć odpowiednie ustawienia na swoim koncie użytkownika YouTube.

W celu funkcjonalności oraz w celu analizy zachowań użytkowników YouTube zapisuje trwale cookies przez Państwa wyszukiwarkę na Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie przetwarzanie, mogą Państwo uniemożliwić zapis cookies poprzez ustawienie na swojej wyszukiwarce. Bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo powyżej w punkcie „Cookies”.

Dalsze informacje o pobieraniu i wykorzystaniu danych, jak również Państwa stosownych prawach i możliwościach ochrony Google udostępnia we wskazówkach wywoływanych pod adresem

https://policies.google.com/privacy

 

Podania o pracę online / publikowanie ogłoszeń pracy

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę poprzez nasz portal internetowy. W przypadku tych cyfrowych podań o pracę pobieramy drogą elektroniczną i przetwarzamy dane osoby aplikującej i podania o pracę w celu realizacji procesu rekrutacji.

Podstawą prawną tego przetworzenia jest § 26 ust. 1 zdanie 1 federalnej ustawy o ochronie danych [BDSG] w powiązaniu z art. 88 ust. 1 RODO.

Jeżeli po procesie rekrutacji zawarta zostaje umowa o pracę, zapisujemy Państwa dane przekazane przy aplikacji w naszych aktach osobowych w celu zwykłego procesu organizacyjnego i administracyjnego, naturalnie z uwzględnieniem daleko idących zobowiązań prawnych.

Podstawą prawną tego przetworzenia jest również § 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG w powiązaniu z art. 88 ust. 1 RODO.

W przypadku odrzucenia podania o pracę kasujemy przekazane nam dane automatycznie dwa miesiące po ogłoszeniu odrzucenia. Kasowanie nie następuje jednakże, jeżeli dane na podstawie przepisów ustawowych wymagają dłuższego przechowania do czterech miesięcy albo do zakończenia postępowania sądowego, na przykład z powodu obowiązków dowodowych zgodnie z ustawą o równym traktowaniu [AGG].

Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i § 24 ust. 1 pkt 2 BDSG. Nasz uprawniony interes polega na obronie praw ewentualnie na wykonaniu praw.

Jeżeli zezwolą Państwo wyraźnie na dłuższe przechowywanie Państwa danych, np. na przyjęcie Państwa do bazy danych aplikantów albo interesantów, dane będą dalej przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Podstawę prawną stanowi wtedy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę mogą Państwo odwołać w każdym czasie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO przez oświadczenie wobec nas ze skutkiem na przyszłość.